Tellico Plains, Tenn.: A mountain town worth exploring—especially on two wheels